Εκτύπωση

Διαδικασία υπαγωγής

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in ποιοί ωφελούνται

Μετά την έκδοση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και του Τεχνικού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με απόφασή του θα ορίσει την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εταίρων-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Συντονιστή Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με απόφασή του θα ορίσει μια Κοινή Επιστημονική Ομάδα και ένα από τα μέλη της ως Υπεύθυνο, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη εταίρων της Α.Σ. με εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις και η οποία θα είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών προς τους ωφελούμενους, την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων και την πραγματοποίηση της πρώτης επαφής με τους υποψηφίους ωφελούμενους. Η Κοινή Επιστημονική Ομάδα θα υποβοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων στο έργο τους.

1ο Στάδιο

Η Κοινή Επιστημονική Ομάδα θα προβεί στην:

 • παραλαβή των αιτήσεων και στον έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που δεν τις πληρούν,
 • επεξεργασία των αιτήσεων, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Σχέδιο και περιγράφονται στην πρόσκληση,
 • συγκέντρωση και προώθηση των αιτήσεων συμμετοχής στον Υπεύθυνο, ο οποίος μετά από επικοινωνία με τους υποψήφιους, θα διαμορφώσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συνεντεύξεων και θα τους προσκαλέσει για συνέντευξη
 • διενέργεια των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπεύθυνου.

Στόχος των συνεντεύξεων, σε μορφή εντύπου, είναι να διερευνηθεί η πραγματική δυνατότητα, η «ωριμότητα» και η διάθεση των υποψηφίων να συμμετέχουν στην Πράξη. Η αποτύπωση των συμπερασμάτων αυτής της διερεύνησης θα υποβοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων στην τελική της επιλογή. Για να μην υπάρξει άνιση ή διαφορετική μεταχείριση των υποψήφιων ωφελουμένων, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κριτηρίων και η προσεκτική τήρησή τους από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες, οι οποίες θα αποσκοπούν στη διερεύνηση των εξής συνθηκών:

 • Της συνάφειας με τους στόχους του σχεδίου δράσης. Στο κατά πόσο δηλαδή το υπόβαθρο του υποψήφιου ωφελούμενου ανταποκρίνεται στις επί μέρους απαιτήσεις του Σχεδίου. Αν για παράδειγμα σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης και τα είδη της απασχόλησης του σχεδίου δράσης και την πρόσκληση ΤΟΠ (ΕΚΟ). Τέτοια κριτήρια μπορεί να αφορούν: α) το χώρο διαμονής του υποψηφίου, β) την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία, γ) τις γνώσεις του υποψηφίου (γενικές και ειδικές), δ) τις δυνατότητες αλλά και τις επιθυμίες του για κάποια μορφή απασχόλησης, κλπ.
 • Του βαθμού αποκλεισμού. Στο κατά πόσο δηλαδή ο υποψήφιος ωφελούμενος υφίσταται τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού ή κατά πόσο απειλείται από αυτόν. Τέτοια κριτήρια μπορεί να αφορούν: α) το εκπαιδευτικό του επίπεδο, β) την οικογενειακή του κατάσταση, γ) την κατάσταση υγείας, δ) την οικονομική του κατάσταση, κλπ.
 • Στο τέλος κάθε εντύπου συνέντευξης, το μέλος της Κοινής Επιστημονικής Ομάδας σημειώνει τις παρατηρήσεις του για κάθε υποψήφιο, οι οποίες θα εστιάζουν (1) στην «ωριμότητα» και τη διαθεσιμότητα του κάθε υποψήφιου ωφελούμενου να συμμετέχει στην Παρέμβαση και (2) στις δράσεις στις οποίες προτείνεται να κατευθυνθεί ο υποψήφιος στα πλαίσια της παρέμβασης.
 • κατάρτιση καταλόγου, όπου θα αναφέρονται τόσο οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή με τις δράσεις που προτείνεται να ακολουθήσουν όσο και αυτοί που δεν προτείνονται για συμμετοχή. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις, το συμπληρωμένο έντυπο της συνέντευξης και την κάρτα ανεργίας.
 • προώθηση του καταλόγου και όλων των συνοδευτικών εγγράφων στο Συντονιστή Εταίρο και στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.

 2ο Στάδιο

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων συνεδριάζει και επιλέγει, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στη συνέχεια: (α) τους τελικούς ωφελούμενους και τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο, και (β) έναν αριθμό επιπλέον ατόμων, οι οποίοι θα αποτελούν μια «δεξαμενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Η δεξαμενή αυτή θα αριθμεί το 10% του συνολικού αριθμού ωφελουμένων.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή Κατάσταση, Προσωπική Συνέντευξη σύμφωνα με έντυπο της συνέντευξης και τις παρατηρήσεις των μελών της Κοινής Επιστημονικής Ομάδας κλπ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση Ανέργου) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κ.ο.κ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τρείς νέους Πίνακες. Στον Πρώτο Πίνακα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία κατά φθίνουσα σειρά και οι οποίοι αποτελούν τους τελικούς επιλεχθέντες υποψηφίους έως και την συμπλήρωση του αριθμού των ωφελουμένων που προβλέπεται στο Σχέδιο. Στο δεύτερο πίνακα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία, οι οποίοι θα αποτελούν τη «δεξαμενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. Στον τρίτο πίνακα περιλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία οι απορριπτόμενοι.

 3ο Στάδιο

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων συντάσσει πρακτικό (κατάλογο με τους απορριφθέντες, τους τελικά επιλεχθέντες ωφελούμενους και με τους «επιλαχόντες»).

 4Ο Στάδιο

Το Πρακτικό, ο κατάλογος και τα συνοδευτικά του έγγραφα αποστέλλονται στον Συντονιστή εταίρο, και με την ευθύνη του συντονιστή εταίρου, αποστέλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 5ο Στάδιο

Μετά την έγκριση του Πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο Συντονιστής Εταίρος το κοινοποιεί μαζί με τους Πίνακες των ωφελουμένων και τα συνοδευτικά έγγραφα στους εταίρους της Σύμπραξης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Ο υπεύθυνος της κάθε Δομής Συμβουλευτικής έχοντας τον κατάλογο με τους ωφελούμενους που του υπέδειξε η Επιτροπή Επιλογής, ενημερώνει τα στελέχη της Συμβουλευτικής, τα οποία με τη σειρά τους, επικοινωνούν με τους ωφελούμενους και τους προσκαλούν σε μια πρώτη επαφή όπου και συμπληρώνουν το Ατομικό Δελτίο Δράσης του κάθε ωφελούμενου. Ο υπεύθυνος της κάθε Δομής Συμβουλευτικής Υποστήριξης διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ατομικών και ομαδικών συναντήσεων, οι οποίες διαρκούν μέχρι το τέλος της όλης παρέμβασης, ώστε οι ωφελούμενοι να υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις επί μέρους δράσεις.

 •  Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Κατάσταση ανέργου
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Οικογενειακό Εισόδημα
 • Αν έχει ωφεληθεί από ανάλογη δράση στην τελευταία τριετία
 • Προσωπική Συνέντευξη

Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του σχεδίου δράσης.

Υποψήφιος/α που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/η δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητα
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του ενδιαφερομένου
 • Αποδεικτικό τόπου κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανακτήθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή με την οποία ανακτήθηκε η άσκηση επιμέλειας ανήλικου παιδιού σε άλλο πρόσωπο κλπ.)
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για την απόδειξη των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν αλλά και για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας) σε περίπτωση απορίας
 • Απόφαση αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία». (για την ομάδα στόχου «Άτομα με αναπηρία»)