Εκτύπωση

Προϋποθέσεις συμετοχής

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in ποιοί ωφελούνται

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας, με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στην παρέμβαση.
  • να είναι κάτοικοι των Δήμων της Περιοχής Παρέμβασης.
  • να ανήκουν σε μια από τις ομάδες-στόχο της Πράξης, δηλαδή:
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

  • Άτομα με αναπηρία.

Για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.

Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).  

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Για την συγκεκριμένη ομάδα, απαιτείται η προσκόμιση μόνο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.